Doğanın Güzellikleri İçerisinde Mutlu ve Huzurlu Bir Yaşam

2015-2017 işyeri toplu iş sözleşmesi ( 22.07.2015 )


İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE-1 SÖZLEŞMENİN AMACI:

            Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin amacı, iş yerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemektir.

 

MADDE-2 TARAFLAR:

            Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları; Acarlar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) ‘dır.

                       

MADDE-3 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

            Bu Toplu İş Sözleşmesi;

            a) Yer Olarak; işveren bünyesindeki iş yerleri ile bu iş yerlerinin bağlantı eklentileriyle araçlarını kapsar.

            b) Şahıs olarak da bu iş yerlerinde hâlen çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınarak çalışacaklardan Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasına (Hizmet-İş Sendikası) üye olan işçileri kapsar.

 

MADDE-4 YARARLANMA ŞARTLARI:

            a. Bu Toplu İş Sözleşmesinden taraf olan işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar.

            Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin tarafı olan işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

            b. Toplu İş Sözleşmesinin imzası sırasında taraf olan işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan iş yerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf olan işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilmeleri Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakati aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğurur.  

 

MADDE-5 SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ:

            Kanun Hükümleri uygulanır.

 

MADDE-6 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ:

            Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-7 SENDİKAL FAALİYETLER:

            Sendikal faaliyetler konusunda işveren; işçiye, sendika yönetici ve temsilcilerine gerekli kolaylığı sağlar. Sendika yöneticilerine ve temsilcilerine işveren veya vekili ile önceden mutabık kalınmak suretiyle günün uygun saatlerinde işçilerle görüşme ve toplantı imkânı verilir. Ayrıca işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konularda iş yeri sendika temsilcilerine işveren veya işveren vekilleri ile iş saatleri içerisinde görüşme olanağı sağlanır.

 

MADDE-8 İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ, TEMSİLCİLİK ODASI

                    VE İLAN TAHTASI:

            a- Sendika Temsilcilerinin Tayin ve Görevleri:

                Kanun Hükümleri uygulanır.

           

            b- Temsilci Odası:

            İşveren, sendika iş yeri temsilcilerinin belge ve kayıtlarını muhafaza edebilmesi ve sendikal çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla olanaklar dâhilinde bir temsilcilik odası tahsis eder.

            c- İlan Tahtası:

            İşveren İş yerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde sendika bildirimlerinin asılmasına özgü ve 2 (iki) kilidi olan bir ilan tahtası bulundurur. İlan tahtasının anahtarlarının birisi işverende diğeri de baştemsilcide bulunur. İlan tahtalarına asılacak her türlü bildiri, bülten ve benzeri yazılardan doğacak sorumluluk sendikaya aittir.

 

MADDE-9 SENDİKAL İZİNLER:

            A) Temsilci İzinleri:

            Sendika baştemsilci veya temsilcileri iş yerindeki temsilcilik görevlerini iş yerlerindeki işlerini aksatmamak ve iş yerlerindeki iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile yerine getirmek üzere işverenin de uygun göreceği zamanlarda haftada 2 saat ücretli sendikal izin verilir.

            Baş temsilcisin bu izin süresini iş yerinde geçirmesi asıldır. Ancak, Sendika merkezi veya şube veya bölge temsilciliğinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

            B) Diğer İzinler:

            Sendika temsilci ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için Sendika’nın yazılı talebi üzerine yılda toplam 20 günü geçmemek üzere göre ücretli sendikal izin verilir.

            Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5’inden fazla sayıda üyenin birden eğitim izni kullanması işverenin onayına tabidir.

            Ancak genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

 

MADDE-10 SENDİKA ÜYELİĞİNİN, TEMSİLCİLİĞİN VE

                    YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ:

            Bu konuda Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-11 SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ VE GEREÇLER:

            Sendika, eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal eğitsel toplantıları için; işverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden izin alınmak kaydıyla ücretsiz yararlanır.

 

MADDE-12 SENDİKA AİDATLARI:

            İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesinde taraf olan sendikanın yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, sendika ana tüzüğü uyarınca üyelik aidatı ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden keserek bir ay içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesini sendikaya göndermekle yükümlüdür.

            Bu yükümlülüğe uymayan işverenler hakkında kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE 13 - ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ:

            Taraflar, çalışanların isim listesi istenmesi halinde geciktirilmeden sendikalı çalışan işçilerin kadroları dahil belirterek isim listesini mevcut belgelere dayanarak karşılıklı vermekle yükümlüdür

 

MADDE-14 İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

            İşçiler genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak iş icabı ve zaruretlerine göre işçiler, işyeri içinde unvan veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde ve yerlerde geçici veya devamlı olarak işveren tarafından çalıştırılabilirler.

            Nakillerde eşitlik ve hakkaniyet ölçülerine uyulur.

 

MADDE-15 DENEME SÜRESİ:

            Kanun hükümleri uygulanır. Deneme süresi 2 aydır.

 

MADDE-16 ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER:

            Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-17 NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ:

            Normal çalışma süresi konusunda mevcut uygulamaya devam olunur. Haftalık çalışma süresinin günlere dağılımı, günlük çalışma başlangıç ve bitiş saatleri işverence tespit edilir.

 

MADDE-18 FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:

            Kanun hükümleri uygulanır. Fazla çalışma ücreti normal ücretin % 60 zamlı olarak ödenir.

 

MADDE-19 GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÛMİYET

                     HÂLİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

1- Tutukluluk hâlinin;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı,

b) Beraat kararı,

c) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı,

d) Kamu davasının düşmesi kararı,

e) Dava konuşu şeyde uzlaşılması kararı

ile 90 (doksan) gün veya bu sözleşmede belirtilen bildirim süresinin 90 (doksan) günden fazla olması hâlinde bildirim süresi içinde son bulması üzerine ve işçinin karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde işine dönmeyi talep etmesi hâlinde işveren tarafından, emsallerinin hakları ile işe başlatılır.

2- TCK’nin cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile yine TCK’nin ikinci kitap dördüncü kısımda yer alan millete ve devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler hariç cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hâllerinde dahi tekrar işe başlatılır.

3- İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik güvenliğini kasıtlı veya taksirle tehlikeye sokan ya da kazaya neden olan sürücü bu nedenle tutuklandığında veya mahkûm olduğunda 90 (doksan) gün veya bu sözleşmede belirtilen bildirim süresinin 90 (doksan) günden fazla olması hâlinde bildirim süresi içinde tahliye olması durumunda,

a) Tahliyeyi izleyen 7 (yedi) gün içinde,

b) Sürücü belgesinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, sürücü belgesinin iade edilişini izleyen 7 (yedi) gün içinde başvurması hâlinde eski işine başlatılır.

 

MADDE-20 HİZMET BELGESİ

            Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-21 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ:

            Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-22 YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

            Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu Toplu İş Sözleşmesi ile yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

            Hizmet süresi;           

            1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 işgünü,

            5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 işgünü,

            15 yıl ve daha fazla olanlara 28 işgünü.

            İşveren izne çıkan işçilere izin harçlığı olarak 50,00 (elli) TL olarak ödeme yapar.

 

MADDE-23 ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

            Üye işçiye;

            Eşinin doğum yapması hâlinde                             5 gün,

            Evlenmesi hâlinde                                                 5  “

            Eş ve çocuğunun ölümünde                                  6  “

            Ana, baba veya kardeşinin ölümünde                   5  “

            Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde       2  “

            Tabii afetten zarar görmesi hâlinde                      10 güne kadar

ücretli sosyal izin verilir.

 

MADDE-24 ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

             İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

 

MADDE-25 YENİ İŞ ARAMA İZNİ:

             Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-26 BİLDİRİM ÖNELLERİ:

            Bildirim önelleri konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu Toplu İş Sözleşmesi ile bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

            -6 aydan az sürmüşse                    3 hafta sonunda,

            -6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse          5 hafta sonunda,

            -1,5 yıl-3 yıl arası sürmüşse          7 hafta sonunda,

            -3 yıldan fazla sürmüşse                9 hafta sonunda fesh edilmiş sayılır.

 

MADDE-27 KIDEM TAZMİNATI:

            İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.

            Bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçilere her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

 

MADDE-28 HASTALIK YARDIMI:

            1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerinin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.

            2. İşçinin, iş yerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, iş yerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

           

MADDE-29 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

            Mevzuat hükümleri uygulanır.

           

MADDE-30 KAZALARIN BİLDİRİLMESİ:

İş yerinde meydana gelen bir kaza neticesinde yaralanan işçi durumunu derhâl ustabaşı veya yakın amirine bildirir. İşçinin durumu buna imkân vermeyecek kadar ağır ise yaralanmanın bildirilmesi aynı yerde çalışan işçiler tarafından sağlanır.

Kazaya uğrayan işçi amiri tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna olanak yoksa hemen işçinin tedavi edileceği sağlık kurumuna gönderilir. Durum derhâl işverene veya vekiline bildirilir.

İş yerinde meydana gelen en hafif yaralanmalar dâhil, işçi tarafından nezaretçiye bildirilir. İşveren veya nezaretçiye haber vermeden kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işverene veya vekiline bir sorumluluk yüklenemez.

Ayrıca; işveren iş yerinde meydana gelen iş kazasını en geç iki iş günü içinde ilgili mevzuatta belirtilen kamu kurumlarına bildirilir.

 

MADDE-31 İŞYERİNDE ÇALIŞMA DURUMU:

            Mevzuat hükümleri uygulanır.

           

MADDE-32 SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ:

            A) ÖĞRENİM YARDIMI

            İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez eylül ayında ödenmek üzere;

            - İlkokul için 120.-(yüzyirmi)TL.,

            - Ortaokullar için 130.-(yüzotuz)TL.,

            - Lise ve dengi okullar için 140.-(yüzkırk)TL.,

            - Yüksek okullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 160.-(yüzaltmış)TL.

            tutarında öğrenim yardımı yapar.

            B) GIDA YARDIMI:

            Aylık ödenen yoğurt yardımı uygulamasına aynen devam edilir. Yoğurt verilmediği takdirde buna karşılık olarak ayda 50,00 (elli)  TL Gıda yardımı yapılır.

            C) YAKACAK YARDIMI:

            İşverence, sendika üyesi işçilerden işyeri dışında ikamet edenlere yakacak yardımı olarak her ay 50.-(elli)TL ödenir.

            D) Kira, elektrik, su parası ve ısınma konusunda mevcut uygulamaya devam edilir.

            E) BAYRAM YARDIMI:

            İşveren taraf sendika üyesi işçilere her yıl Ramazan Bayramından on gün önce 70.-(yetmiş) TL, Kurban Bayramından on gün önce 70.-(yetmiş) TL Bayram harçlığı verir.

            F) EVLENME YARDIMI:

            Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde 150.-(yüzelli) TL evlenme yardımı yapılır.

            G) DOĞUM YARDIMI:

            Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin veya eşinin doğum yapması halinde doğum belgesi ibraz etmek şartı ile 150.-(yüzelli) TL. doğum yardımı yapılır. Çocuk ikiz doğması halinde doğum yardımı her çocuk için ayrı ayrı yapılır. Çocuğun ölü doğması halinde hem doğum hem ölüm yardımı yapılır.

            H) ÖLÜM YARDIMI:

            - İşçilerin meslek hastalığı ve iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.250.-(binikiyüzelli)TL, normal ölümü halinde ise 1.000.-(bin)TL. tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin anne, baba, eş ve çocuklarının ölümleri halinde 350.-(üçyüzelli) TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

 

MADDE-33 ÜCRET ZAMMI:

            A ) I. YIL ÜCRET ZAMMI

                 a) Birinci Altı Ay:

                 Sendika üyesi işçilerin 31.05.2015 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine, 01.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere % 5,5 oranında zam yapılacaktır.

                 b) İkinci Altı Ay:

                 Sendika üyesi işçilerin 30.11.2015 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine, 01.12.2015 tarihinden geçerli olmak üzere % 4,30 oranında zam yapılacaktır

           

            B) II.YIL ÜCRET ZAMMI

            a) Birinci Altı ay:

            Sendika üyesi işçilerin 31.05.2016 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine, 01.06.2016 tarihinden geçerli olmak üzere % 5,5 oranında zam yapılacaktır.

            b) İkinci Altı Ay:

            Sendika üyesi işçilerin 30.11.2016 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine, 01.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere % 4,30 oranında zam yapılacaktır.

            C) Bu Toplu iş sözleşmesindeki 22,32,33,34 ve 39.maddelere sözleşmenin ikinci yılında ücretlere yapılan 2.yıl zammı oranında zam yapılacaktır.

           

MADDE–34 ÇOCUK YARDIMI:

            Sendika üyesi işçilere her ay 30.-(otuz)TL çocuk yardımı ödenir.

 

MADDE-35 GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI

            İşveren çalıştırdığı işçilere yaptıkları işin niteliğine uygun olan ve işçinin sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan giyim ve koruyucu eşyayı verir.

 

MADDE-36 İKRAMİYE:

            İşverence, sendika üyesi işçilere her yıl Eylül ve Ocak aylarında ödenmek üzere 7’şer günlük ücretleri tutarında yılda toplam iki (7x2=14 günlük) ikramiye ödenir.

 

MADDE-37 TATİLLERDE ÇALIŞMA ÜCRETİ:

            Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-38 GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ:

            Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE-39 YEMEK YARDIMI:

            Sendika üyesi işçilere fiilen çalışılan günler için 4,62 (Dörtlira,altmışikikrş.)TL/gün yemek bedeli ödenir.

 

MADDE-40 ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

            Kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE 41 - DİSİPLİN KURULU:

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek ve disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Bu kurulun 2 üyesi biri başkan olmak üzere işveren ve diğer 2 üyesini ise Sendika tayin eder. Aynı sayıda yedek üye taraflarca tespit edilir. Disiplin ile ilgili konularda oyların eşitliği hâlinde başkanın tarafı çoğunluğu sağlar.

 

MADDE- 42 YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ:

            Bu Toplu İş Sözleşmesi 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girer, uygulama süresi 2 (İki) yıl olup, 31.05.2017 tarihinde sona erer.

 

GEÇİCİ MADDE-1 FARKLARIN ÖDENMESİ

            Toplu İş Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih ile iş yerine tebliğ edildiği aya kadar geçen süre için ödenecek farkların tutarı, iş bu Kararın iş yerine tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde 3 (üç) eşit taksitte ödenir.

 

 

GEÇİCİ MADDE-2 MAHSUP:

            Bu Toplu İş Sözleşmesinden önce işverence, işçilere herhangi bir ad altında ödeme yapılıyor ve bu ödeme sözleşme ile verilenden az ise mahsup edilir. Çok ise, mükerrer olmamak üzere mevcut uygulamaya devam olunur.

 

DİSİPLİN CEZA CETVELİ

 

CEZAYI GEREKTİREN HALLER

CEZALAR

 

İŞYERİ DÜZENİNE AYKIRI FİİLLER:

1

Bir saate kadar geç gelmek

İ

1G

2G

 

 

 

 

2

Bir saati aşan süre ile geç gelmek

 

1G

2G

3G

 

 

 

3

Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek. (Altı ay

İçerisinde geç gelmek suçundan üç defa Disiplin cezası

Almış olmak kaydıyla)

 

 

 

 

4G

İ.Ç.

 

4

Bir gün göreve gelmemek

 

1G

2G

3G

 

 

 

5

İki gün göreve gelmemek

 

 

 

3G

4G

 

 

6

Üç gün göreve gelmemek

 

 

 

 

4G

İ.Ç

 

7

Görevi yetersiz yapmak

 

1G

2G

3G

 

 

 

8

Verilen görevi yapmamak

 

 

2G

3G

4G

 

 

9

Yazılı emre rağmen verilen görevi yapmamakta ısrar etmek

 

 

 

 

4G

İ.Ç

 

10

Görev saatinde özel işlerle uğraşmak

 

 

2G

3G

 

İ.Ç

11

Disiplinsiz davranmak, iş sağlığı ve güvenliği, Kurallarına

Uymamak, iş verimini aksatmak ve iş barışını bozmak

 

 

 

3G

 

İ.Ç

12  İ

İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk

Etmek. (Bir ay içinde)

İ

1G

2G

 

 

 

13

İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk

etmeyi alışkanlık haline getirmek. (6 ay içinde 3 defa

Disiplin cezası almak)

 

 

 

 

4G

İ.Ç.

14

İşyerinin korunması ile ilgili olanların görev yerinde

bulunmaması

 

 

2G

3G

 

İ.Ç.

15

İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek

 

1G

2G

3G

 

İ.Ç.

16

İş başında, iş saatlerinde ve görev başında uyumak

 

 

2G

3G

 

İ.Ç.

17

İşyerinde kavga etmek, küfür ve hakarette bulunmak.

 

 

 

3G

4G

İ.Ç.

18

İmza cetvelini imzalamamayı alışkanlık haline getirmek

 

1G

2G

3G

 

İ.Ç.

19

Yönetimindeki aracı, idareden izin almaksızın başkalarına

Kullandırmak.

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

20

Göreve sarhoş gelmek

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

21

İşyerinde alkollü içki kullanmak, kumar oynamak veya

Oynatmak.

 

 

 

 

 

İ.Ç.

22

İşyerinde uyuşturucu madde kullanmak

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

İŞ ARKADAŞLARINA KARŞI TUTUMU

 

 

23

Amirlerine karşı, küfür ve saldırıda bulunmak

 

 

 

 

4G

İ.Ç.

24

İş arkadaşlarına küfür ya da saldırıda bulunmak

 

 

 

3G

4G

İ.Ç.

25

Gerektiği halde iş arkadaşlarına yardımcı olmamak ve

Yardımcı olmamayı alışkanlık haline getirmek

İ

1G

2G

3G

 

İ.Ç.

 

İŞYERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİNE ZARAR VERMEK

 

26

Yangına sebebiyet vermek.

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

27

İşyerinde sabotaj yapmak.

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

28

Yönetimindeki araç ve gereçlerin bakımı ve temizliğine

özen göstermemek ve hor kullanmak.

 

1G

2G

3G

 

İ.Ç

 

 

29

Araç ve gereçleri kontrol etmeden göreve çıkmak ve 

bunlarla ilgili bozuklukları zamanında yetkiliye bildir-

memek

 

1G

2G

3G

 

 

 

 

 

30

Teslim edilen araç ve gereçlerin yitirilmesine ya da

Bozulmasına, hasarına neden olmak.

 

 

 

 

 

 

 

a) İhmal

 

 

2G

3G

 

İ.Ç.

 

b) Ağır İhmal

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

 

c) Kasıt

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

31

İçkili araç kullanmak

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

 

ÇALIŞMA AHLAKINA UYMAYAN DAVRANIŞLAR

 

32

İşyerine ait araç ve gereçleri görevi dışındaki işlerde

Kullanmak

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

 

33

Amir durumunda olup, çalıştığı işçileri özel işlerde

kullanmak

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

 

34

Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak

 

1G

2G

3G

 

İ.Ç.

 

35

Görevi ile ilgili kasten yanlış bilgi vermek, işi aksatmak

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

 

36

Hasta olmadığı halde kendisini hasta göstererek işi

aksatmak

 

 

2G

3G

 

İ.Ç.

 

 

37

a) Sınav sırasında kopya çekmek, yardım almak,

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

 

b) Soru çalmak, sınav kağıdı ve tutanaklarında

değişiklik yapmak.

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

38

Verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek

 

 

2G

3G

 

İ.Ç.

 

39

Sahte belge düzenlemek, belgede değişiklik yapmak.

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

40

Görevine ilişkin ve gizli kalması gereken sırları kasten

Açıklamak ya da bu sırları açıklayarak çıkar sağlamak.

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

41

Hırsızlığa tam teşebbüs veya hırsızlık yapmak

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

42

Rüşvet almak yada vermeye tam teşebbüs veya rüşvet 

almak ya da vermek

 

 

 

 

 

İ.Ç.

 

43

İşe başlamayan işçiyi başlamış gibi göstermek

 

 

 

3G

 

İ.Ç.

 

44

Yerine imza atmak yada kartını bastırmak suretiyle işe gelmeyen işçiyi gelmiş gibi göstermek.

 

 

2G

3G

 

İ.Ç.

 

45

İş yerinde propaganda yapmak suretiyle faaliyette bulun-

mak

 

 

2G

3G

 

İ.Ç.

 

46

(Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp da Disiplin Kurulu’nca suç sayılan ve cezalandırılması gereken benzer fiiller, Disiplin Kurulu’nca suçun ağırlığı dikkate alınarak, ihtardan-işten çıkarmaya kadar ceza verilebilir.)

 

                                   

 

SÖZLEŞMENİN İMZASI

            İş bu Toplu İş Sözleşmesi 42 asıl 2 Geçici madde ile Disiplin Ceza Cetvelinden ibaret olup,14/07./2015 tarihinde imzalanmıştır.

 

İŞVEREN YETKİLİLERİ                                                   SENDİKA YETKİLİLERİ

 

 

 

 

Şahin ASLANTAŞ                                                                Reşat KAYA

Acarlar Sitesi                                                                                    Hizmet-İş Sendikası

Yönetim Kurulu Başkanı                                                      İstanbul 4 No.lu Şube Başkanı

 

 

 

Kazım AYGÜL                                                                     İbrahim ÇETİN

Acarlar Sitesi                                                                        İşyeri Sendika Temsilcisi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı